Leidorf GmbH
Englwirtstraße 4
4950 Altheim

Tila: 22.03.20201) Yleistä1.1   Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka tehdään työn tilaajan, ostajan tai toimeksiantajan (jäljempänä "Asiakas") ja Leidorf GmbH:n (jäljempänä "Toimittaja") välillä tavaroistamme ja/tai tuotteistamme. palvelut, erityisesti ostosopimukset, urakka- ja palvelusopimukset tai muut tilatut palvelut (käyttöönotto, kokoonpano jne.). Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan, ellei toisin sovita. Jos toimittajalla on pitkäaikainen liikesuhde asiakkaaseen, näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, vaikka niiden voimassaolosta ei erikseen mainittaisikaan. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös jatkotilauksiin, vaikka niistä ei olisi erikseen sovittu suullisesti tai kirjallisesti.


1.2   Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaista tarkoitusta varten, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaansa harjoittaessaan.


1.3   Yrityksemme työntekijät eivät saa antaa näistä ehdoista poikkeavia lupauksia. Suulliset sopimukset ovat voimassa vain, jos toimittaja vahvistaa ne kirjallisesti.

2) Sopimuksen tekeminen verkkokaupassa/etämyynnissä

 2.1   Toimittajan verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.


2.2   Asiakas voi tehdä tarjouksen verkkokauppaan integroidun tilauslomakkeen kautta. Asetettuaan valitut tavarat ja/tai palvelut virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin asiakas tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita ja/tai palveluja koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Lisäksi asiakas voi toimittaa tarjouksen toimittajalle myös postitse, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse.


2.3   Toimittaja voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,


-       lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai

-       toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai

-       pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Jos toimittaja ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido asiakasta.

2.4   Jos asiakas valitsee verkkotilausprosessin aikana maksutavaksi "PayPal", hän antaa myös maksutoimeksiannon maksupalveluntarjoajalleen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Tässä tapauksessa Toimittaja ilmoittaa 2.3 kohdasta poiketen hyväksyvänsä Asiakkaan tarjouksen silloin, kun Asiakas käynnistää maksuprosessin klikkaamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. 


2.5   Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän kuluttua tarjouksen lähettämisestä.

2.6   Kun tarjous tehdään toimittajan online-tilauslomakkeen kautta, toimittaja tallentaa sopimustekstin ja lähettää sen asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa yhdessä näiden yleisten sopimusehtojen kanssa. Lisäksi sopimusteksti on arkistoitu toimittajan verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua siihen maksutta salasanalla suojatun asiakastilin kautta antamalla asianmukaiset kirjautumistiedot edellyttäen, että asiakas on luonut asiakastilin toimittajan verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä.

2.7   Ennen tilauksen sitovaa lähettämistä toimittajan online-tilauslomakkeen kautta asiakas voi korjata merkintöjään jatkuvasti tavanomaisten käyttäjätoimintojen avulla. Lisäksi kaikki merkinnät näytetään uudelleen vahvistusikkunassa ennen tilauksen sitovaa lähettämistä, ja niitä voidaan myös korjata siellä tavanomaisilla käyttäjätoiminnoilla.

2.8   Sopimuksen tekeminen on mahdollista vain saksan kielellä.

2.9   Tilausten käsittely ja yhteydenpito tapahtuvat yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauksen käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta toimittajan lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki toimittajan tai toimittajan tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Sopimuksen tekeminen etämyynnin ulkopuolella/kustannusarviot/yleisiä tietoja sopimuksen tekemisestä

3.1   Toimittajan suulliset ilmoitukset - myös asiakkaan pyynnöstä - on vahvistettava, vaikka niissä ilmoitettaisiinkin hinnat, päivämäärät ja muut tekniset tiedot.

3.2   Sopimus syntyy toimittajan asiakkaalle lähettämän tilausvahvistuksen myötä tai, jos sellaista ei ole, kun toimitus asiakkaalle suoritetaan. Sopimus syntyy joka tapauksessa myös ilman tilausvahvistusta, jos asiakas hyväksyy toimittajan tarjouksen kirjallisesti tai allekirjoittaa toimittajan kirjallisen tilausmallin.

3.3   Jos asiakkaan allekirjoittama tilausvahvistus poikkeaa hänen tilauksestaan, epäselvissä tapauksissa sovelletaan tilausvahvistusta, ellei asiakas ole kuluttaja. Tässä tapauksessa kuluttajan kanssa ei tehdä sopimusta.


3.4   Kustannusarviomme ovat sitovia vain, jos ne on laadittu nimenomaan asiakasta varten ja toimitettu kirjallisesti. Lisäksi kaikki kirjalliset kustannusarviomme ovat maksullisia, erityisesti jos niihin sisältyy asiakkaan pyytämä yksityiskohtainen suunnittelu. Tämä maksu vähennetään tilauksen loppusummasta tilausta tehtäessä.

vähennetään. Nämä kustannusarviot sitovat meitä 30 päivän ajan niiden toimittamispäivästä.


3.5   Tarjoukset ja kustannusarviot annetaan parhaan tietämyksemme mukaan, eikä tilauskohtaisia olosuhteita, jotka eivät ole yhtiömme hallinnassa, voida ottaa huomioon. Jos tilauksen toteuttamisen aikana ilmenee lisätyötarvetta tai kustannusten nousua, yrityksemme ilmoittaa siitä asiakkaalle välittömästi. Jos asiakas ei viikon kuluessa tee päätöstä keskeytyneen työn jatkamisesta tai ei hyväksy kustannusten korotuksia, yrityksellämme on oikeus laskuttaa suoritettu osasuoritus ja purkaa sopimus. 

3.6   Merkittävät ja kohtuulliset poikkeamat mitoissa ja viimeistelyssä (väri ja rakenne), erityisesti toistuvien tilausten yhteydessä, jäävät - riippumatta siitä, minkä tyyppisestä sopimuksesta on kyse - varauksen piiriin, jos ne ovat käytettyjen materiaalien luonteeseen kuuluvia ja tavanomaisia. Erityisesti materiaalista johtuvia muutoksia, esimerkiksi mittojen, värien, puun ja viilun ulkonäön, puun ja viilun rakenteen jne. muutoksia, on pidettävä objektiivisesti perusteltuina.

4) Peruuttamisoikeus

4.1   EU:ssa asuvilla kuluttajilla on oikeus peruuttaa sopimus, jos

1.  sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan ollessa samanaikaisesti fyysisesti läsnä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan liiketila,

 

2.  josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen Z.2 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa,

 

3.  tehdään elinkeinonharjoittajan liiketiloissa tai etäviestinnän välityksellä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttaja on puhuteltu henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti muussa paikassa kuin elinkeinonharjoittajan liiketiloissa elinkeinonharjoittajan tai tämän edustajan ja kuluttajan ollessa samanaikaisesti fyysisesti läsnä, tai

 

4.  elinkeinonharjoittajan tai hänen edustajiensa järjestämällä retkellä, jonka tarkoituksena tai tuloksena on, että elinkeinonharjoittaja mainostaa tai antaa mainostettavaksi tavaroiden myyntiä tai palvelujen tarjoamista kuluttajalle ja tekee kuluttajan kanssa asiaa koskevia sopimuksia.

 

5.  sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä ilman elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan samanaikaista fyysistä läsnäoloa etämyyntiä varten järjestetyssä jakelu- tai palvelujärjestelmässä käyttäen yksinomaan etäviestintävälineitä sopimuksen tekohetkeen saakka;

 

6.  kuluttaja ei ole tehnyt sopimusilmoitustaan elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassaan pysyvästi käyttämissä tiloissa tai elinkeinonharjoittajan tähän tarkoitukseen käyttämässä osastossa messuilla tai markkinoilla tai elinkeinonharjoittaja tai hänen kanssaan yhteistyössä toimiva kolmas osapuoli on tuonut kuluttajan elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnassaan käyttämiin tiloihin mainosmatkan, retken tai vastaavan tapahtuman yhteydessä tai puhuttelemalla kuluttajaa henkilökohtaisesti kadulla, eikä sopimus kuulu 1-5 kohdan soveltamisalaan.

Kuluttajalla ei ole Z.6 kohdan mukaista peruuttamisoikeutta, 

a.  jos hän on itse aloittanut liikesuhteen yrittäjän tai tämän edustajan kanssa tämän sopimuksen tekemistä varten,

b.  jos sopimuksen tekemistä ei ole edeltänyt osapuolten tai heidän edustajiensa välinen neuvottelu, tai

c.  sellaisten sopimusten osalta, joissa keskinäinen suoritus on suoritettava välittömästi, jos elinkeinonharjoittajat tekevät sopimukset tavallisesti muualla kuin liiketiloissaan ja sovittu korvaus on enintään 25 euroa tai jos liiketoimintaa ei sen luonteen vuoksi harjoiteta pysyvissä liiketiloissa ja korvaus on enintään 50 euroa.

d.  jos kuluttaja tekee sopimusperusteisen ilmoituksen elinkeinonharjoittajan poissa ollessa, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on kehottanut kuluttajaa tekemään niin.

Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimuksia tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia Z kohdan 1-5 alakohdan mukaisesti.

a.  palveluja, jos elinkeinonharjoittaja - kuluttajan nimenomaisen pyynnön perusteella sekä kuluttajan vahvistettua, että kuluttaja on tietoinen peruuttamisoikeuden menettämisestä, jos sopimus täytetään kokonaan - on aloittanut palvelun suorittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä ja palvelu on sen jälkeen suoritettu kokonaan,

b.  Tavarat, jotka valmistetaan asiakkaan eritelmien mukaisesti tai jotka on selvästi räätälöity henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Kuluttajalla ei myöskään ole oikeutta peruuttaa sopimuksia, jotka on tehty muualla kuin liiketiloissa (rivit 1-4) ja joista kuluttajan maksettavaksi tuleva korvaus on enintään 50 euroa.

4.2 Muita poikkeuksia ja yksityiskohtaisempia tietoja peruuttamisoikeudesta on peruuttamisohjeissamme.

5) Hinnat ja maksuehdot

5.1   Ellei tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.


5.2 Asiakkaan on huolehdittava vanhan materiaalin ammattitaitoisesta ja ympäristöä säästävästä hävittämisestä. Jos meidät on erikseen tilattu, asiakas maksaa tästä lisäksi sovitussa laajuudessa, ellei korvauksesta ole sovittu.

5.3 Meillä on oikeus omasta aloitteestamme sekä velvollisuus asiakkaan pyynnöstä mukauttaa sopimuksessa sovittuja palkkioita, jos sopimuksen tekemisen jälkeen on tapahtunut vähintään 5,0%:n suuruisia muutoksia a) lakiin, asetukseen, työehtosopimukseen, yrityssopimuksiin perustuvissa palkkakustannuksissa tai b) muissa palveluiden tuottamisen kannalta välttämättömissä kustannustekijöissä, kuten materiaalikustannuksissa, jotka johtuvat yhteistoimintalautakuntien suosituksista tai raaka-aineiden kansallisissa tai maailmanmarkkinahinnoissa tapahtuneista muutoksista, asiaankuuluvien valuuttakurssien muutoksista jne. Oikaisu tehdään siltä osin kuin todelliset valmistuskustannukset muuttuvat sopimuksen tekohetkellä verrattuna todellisiin valmistuskustannuksiin, edellyttäen, että emme ole laiminlyöneet sopimuksen täyttämistä.

5.4   Periaatteessa kaikki tavarat katsotaan tilatuiksi ilman kokoonpanoa. Ellei toisin ole sovittu, tilattu kokoonpano laskutetaan todistusta vastaan tehtyjen työtuntien perusteella. Pyydetyt ylityöt, ylitunnit, yötyöt ja muut ylimääräiset toimintakustannukset maksetaan erikseen työehtosopimuksen tai lakisääteisen lisämaksun mukaisesti. Muista mahdollisista asennukseen liittyvistä kustannuksista ks. 12 kohta Yhteistyövelvollisuus.


5.5   Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin toimitettaessa voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista emme ole vastuussa ja jotka ovat asiakkaan vastuulla. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös varojen siirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

5.6   Etätilauksissa asiakkaalla on käytössään erilaisia maksutapoja, jotka on ilmoitettu verkkokaupassamme.

5.7   Jos verkkokaupan kautta tehtävistä ostoksista on sovittu ennakkomaksusta, maksu erääntyy maksettavaksi heti sopimuksen tekemisen jälkeen.


5.8   Jos maksutapa "PayPal" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, kautta, jollei PayPalin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5.9   Jos valitaan maksutapa osto laskulla, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä, ellei toisin sovita. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa ostotilille vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta verkkokaupan maksutiedoissa. 

5.10   Jos sopimusta ei ole tehty verkkokaupan kautta, ellei toisin ole sovittu, 30 % tilaussummasta erääntyy maksettavaksi tilausvahvistuksen vastaanottamisen yhteydessä; mahdollinen luvattu toimitusaika alkaa vasta maksupäivänä. Lisäksi 30 % tilaussummasta on maksettava toimituksen yhteydessä. Jos asiakas ei noudata tätä velvoitetta, toimittajalla on oikeus pidättäytyä toimituksesta. Loppuerä erääntyy suorituksen ja laskutuksen yhteydessä. Laskut on maksettava 14 päivän kuluessa.

5.11   Maksun laiminlyönnin sattuessa asiakas sitoutuu korvaamaan asianmukaisista oikeustoimista aiheutuvat muistutus- ja perintäkulut, mikäli ne ovat kohtuullisessa suhteessa ajettuun saatavaan, sekä maksamaan viivästyskorkoa, jonka määrä on 9 % vuodessa. Yrittäjien lakisääteinen viivästyskorko säilyy ennallaan.

5.12    Jos asiakas ei suorita maksujaan, keskeyttää maksunsa tai jos hänen omaisuuttaan vastaan aloitetaan konkurssi- tai velkajärjestelymenettely, koko jäljellä oleva velka erääntyy.

Kuluttajakauppojen osalta tätä sovelletaan vain, jos toimittaja on jo itse suorittanut palvelunsa, vähintään yksi asiakkaan maksamatta olevista palveluista on ollut erääntynyt vähintään kuusi viikkoa ja toimittaja on lähettänyt asiakkaalle tuloksetta muistutuksen uhalla, että hän menettää määräajan, ja asettanut asiakkaalle vähintään kahden viikon lisäajan.

6) Korjaukset

6.1 Toimittajan on kiinnitettävä asiakkaan huomio korjauksen epätaloudellisuuteen, jos asiakas ei nimenomaisesti vaadi korjausta mihin hintaan tahansa. Jos vasta korjauksen aikana käy ilmi, ilman että toimittaja on sopimuksen tekohetkellä asiantuntemuksensa perusteella voinut havaita, että esine ei sovellu kunnostettavaksi, toimittajan on ilmoitettava tästä viipymättä asiakkaalle. Tällöin asiakas maksaa siihen mennessä aiheutuneet kustannukset tai, jos hän vaatii ja se on teknisesti mahdollista, purettujen tuotteiden kokoonpanosta aiheutuvat kustannukset.


7) Toimitus- ja toimitusehdot

7.1   Tavarat toimitetaan lähettämällä ne asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Kaupan käsittelyssä ratkaisevaa on toimittajan tilauksen käsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite. Tästä poiketen, jos maksutapa PayPal on valittu, asiakkaan PayPaliin maksun yhteydessä tallettama toimitusosoite on ratkaiseva.

7.2   Jos kuljetusyritys palauttaa lähetetyt tavarat toimittajalle, koska niiden toimittaminen asiakkaalle ei ole ollut mahdollista, asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuneista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, jos hän ei ole vastuussa olosuhteista, jotka johtivat toimituksen mahdottomuuteen, tai jos hän oli tilapäisesti estynyt hyväksymästä tarjottua palvelua, paitsi jos toimittaja oli antanut hänelle kohtuullisen ennakkoilmoituksen palvelusta.

7.3   Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun toimittaja on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, joka on muutoin määrätty suorittamaan lähetys. Jos asiakas toimii kuluttajana, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle tai tavaran vastaanottamiseen valtuutetulle henkilölle periaatteessa vasta, kun tavara luovutetaan. Tästä poiketen myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy kuluttajan osalta asiakkaalle myös heti, kun toimittaja on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle, jos asiakas on antanut huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle toimeksiannon suorittaa lähetys, eikä toimittaja ole aiemmin nimennyt kyseistä henkilöä tai laitosta asiakkaalle.

7.4   Jos kyseessä on itse nouto, toimittaja ilmoittaa ensin asiakkaalle sähköpostitse, että hänen tilaamansa tavarat ovat valmiina noudettavaksi. Saatuaan tämän sähköpostiviestin asiakas voi noutaa tavarat tavarantoimittajan kotipaikasta tavarantoimittajan kanssa sovitulla tavalla. Tässä tapauksessa toimituskuluja ei veloiteta.

8) Omistusoikeuden säilyttäminen

8.1   Kuluttajien osalta tavarantoimittaja pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.


 

8.2   Yrittäjien osalta toimittaja pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kaikki käynnissä olevasta liikesuhteesta johtuvat saatavat on kokonaisuudessaan maksettu. 

8.3   Jos asiakas toimii yrittäjänä, hänellä on oikeus myydä varatut tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassaan. Asiakkaan on luovutettava kaikki tästä johtuvat vaatimukset kolmansia osapuolia kohtaan toimittajalle ennakkoon vastaavan laskutusarvon (arvonlisävero mukaan luettuna) suuruisina. Tätä luovutusta sovelletaan riippumatta siitä, onko varattu tavara myyty edelleen jalostamattomana vai jalostuksen jälkeen. Asiakas on edelleen oikeutettu perimään saatavia myös luovutuksen jälkeen. Toimittajan valtuudet periä saatavat itse säilyvät ennallaan. Toimittaja ei kuitenkaan peri saatavia niin kauan kuin asiakas täyttää maksuvelvoitteensa toimittajaa kohtaan, ei ole maksuhäiriöinen eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ole haettu.

9) Takuu

Vikatapauksissa sovelletaan lakisääteisen takuun määräyksiä. Tästä poiketen sovelletaan seuraavaa:

9.1   Yrittäjille

a.  vähäpätöinen vika ei ole peruste takuuvaatimuksille;

b.  toimittaja voi valita korjaustavan;

c.  vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus tehdään virhevastuun piiriin kuuluvana.

9.2   Jos asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, tavarantoimittajalle ja ilmoittamaan siitä tavarantoimittajalle. Jos asiakas ei noudata tätä, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin takuuvaatimuksiinsa. 

9.3   Asiakasta neuvotaan, että hänen on mahdollisesti tehtävä huoltotöitä, erityisesti varusteet ja yhteiset osat on tarkistettava ja mahdollisesti öljyttävä tai rasvattava, tiivistysliitokset on tarkistettava säännöllisesti, ulkomaalaukset (esim. ikkunat) on jälkikäsiteltävä kussakin tapauksessa lakan tai lasitteen tyypin ja sään vaikutuksen mukaan. Tämä työ ei sisälly tilauksen laajuuteen, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Kunnossapitotöiden laiminlyönti voi heikentää osien käyttöikää ja toimivuutta ilman, että tästä aiheutuu virheitä koskevia vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan. 

9.4   Nykyaikaisten ikkunoiden ja ulko-ovien ammattimainen asennus parantaa rakennuksen energialaatua ja tekee rakennuksen vaipasta tiiviimmän. Sisäilman laadun ylläpitämiseksi ja homeen muodostumisen estämiseksi on täytettävä Itävallan standardin mukaiset rakennuksen ilmanvaihtoa koskevat lisävaatimukset. Ilmanvaihtokonsepti, joka saattaa olla tässä yhteydessä tarpeen, on suunnittelutehtävä, joka ei kuulu yrityksemme kanssa tehtyyn sopimukseen. Tämä tehtävä on joka tapauksessa asiakkaan/asiakkaan järjestettävä. Lämmityksen aikana on varmistettava riittävä kosteus, koska muuten on olemassa riski liiallisesta saumojen muodostumisesta ja vaurioitumisesta. Asiakkaan suorittaman huollon tai kunnossapidon puute johtaa takuuvaatimusten menettämiseen.


10) Vastuu

Toimittaja on vastuussa asiakkaalle kaikista sopimukseen perustuvista, sopimukseen verrattavista ja lakisääteisistä vahingonkorvausvaatimuksista, mukaan lukien vahingonkorvausvaatimukset, vahingonkorvauksista ja kulukorvauksista seuraavasti:

10.1.  Toimittaja on rajoituksetta vastuussa mistä tahansa oikeudellisesta syystä seuraavista syistä

-       jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus,

-       jos henkilölle, ruumiille tai terveydelle aiheutuu tahallinen tai tuottamuksellinen vahinko.

10.2.  Jos toimittaja huolimattomasti rikkoo olennaisen sopimusvelvoitteen, vastuu rajoittuu sopimuksen kannalta tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei vastuu ole edellä olevan lausekkeen mukaisesti rajoittamaton.

10.3.  Muilta osin toimittajan vastuu on suljettu pois.

10.4.  Jos asiakas toimittaa piirustukset tai antaa mitat, asiakas vastaa niiden oikeellisuudesta, ellei niiden virheellisyys ole ilmeinen tai ellei luonnollisista mitoista ole sovittu. Jos asiakkaan suunnitelma, mitta tai ohje osoittautuu virheelliseksi, toimittajan on ilmoitettava siitä asiakkaalle välittömästi ja pyydettävä asiakasta antamaan asianmukaiset ohjeet kohtuullisessa ajassa. Asiakas vastaa siihen asti aiheutuneista kustannuksista. Jos toimeksiantoa ei saada kohtuullisessa ajassa, asiakas vastaa laiminlyönnin seurauksista.

11) Vahingonkorvaus kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksen yhteydessä


11.1 Jos toimittaja on sopimuksen sisällön mukaan velvollinen tavaran toimituksen lisäksi myös käsittelemään tavaroita tiettyjen asiakkaan määritysten mukaisesti, asiakkaan on varmistettava, että asiakkaan toimittajalle käsittelyä varten toimittama sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (esim. tekijänoikeuksia tai tavaramerkkioikeuksia). Asiakkaan on korvattava toimittajalle kolmansien osapuolten vaatimukset, joita nämä voivat esittää toimittajaa vastaan sen vuoksi, että toimittaja on loukannut niiden oikeuksia käyttämällä asiakkaan sisältöä sopimusteitse. Tässä yhteydessä asiakas vastaa myös tarvittavasta oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, mukaan lukien kaikki oikeudenkäyntikulut ja lakisääteiset asianajajien palkkiot. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa rikkomuksesta. Jos kolmas osapuoli esittää korvausvaatimuksen, asiakas on velvollinen toimittamaan toimittajalle välittömästi, totuudenmukaisesti ja täydellisesti kaikki tiedot, joita tarvitaan korvausvaatimusten tutkimista ja puolustautumista varten.


12) Yhteistyövelvollisuus12.1    Asiakas (toimeksiantaja) on vastuussa tarvittavien lupien hankkimisesta kolmansilta osapuolilta, viranomaisille tehtävistä ilmoituksista ja hyväksyntöjen saamisesta ajoissa ja omalla kustannuksellaan. Lisäksi asiakkaan on tarkistettava, että toimitettavat tavarat tai suoritettava palvelu ovat sovellettavien säännösten mukaisia.

12.2    Jos asiakas laiminlyö vastaavan tarkastuksen tai tarvittavien lupien hankkimisen, toimittaja ei ole vastuussa tästä aiheutuvista vahingoista tai suorituksen viivästymisestä, ja sillä on lisäksi oikeus vaatia asiakkaalta viivästyksestä johtuvia lisäkustannuksia ja -kuluja, joista asiakas on vastuussa. Jos asiakas on kuluttaja, ABGB:n 1168a §:n säännöksen soveltuvuus säilyy ennallaan.

12.3    Jos kyseessä on tilattu kokoonpano, asiakkaan on varmistettava, että kyseiselle kokoonpanopaikalle on pääsy, se on esteetön ja valmis myytävän tuotteen asentamista varten sovittuna toimitus- tai kokoonpanopäivänä, muussa tapauksessa toimittajalla on oikeus vaatia asiakkaalta lisäkustannuksia ja -kuluja.

12.4    Tavaroita toimitettaessa oletetaan, että ajoneuvo voi ajaa suoraan rakennukseen ja purkaa tavarat. Lisäkustannukset, jotka johtuvat lisäkuljetusreiteistä tai vaikeasta pääsystä ajoneuvosta rakennukseen, veloitetaan erikseen. Jos kuljetus tapahtuu 2. kerrosta ylemmäs, asiakkaan on hankittava mekaaninen kuljetusväline. Portaiden on oltava kulkukelpoisia. Jos toimittajan tai hänen toimeksiantamiensa henkilöiden työn suorittamista haittaavat olosuhteet, joista asiakas on vastuussa, laskutetaan vastaavat kustannukset (esim. työaika ja matkakulut).


12.5    Mahdollisesti tarvittavat muuraus-, puusepän-, sepän-, sähkö- ja maalaustyöt sekä maalaustyöt on aina suoritettava asiakkaan omalla vastuulla ja kustannuksella. Puusepällä ei ole oikeutta tehdä työtä, joka ylittää hänen ammattialansa rajat. Jos tällaista lisätyötä ei saada valmiiksi sovittuun toimitus- tai suorituspäivään mennessä siten, että toimittaja voi aloittaa kokoonpanon välittömästi, toimittajalla on oikeus vaatia asiakkaalta aiheutuneita lisäkustannuksia ja -kuluja.


12.6    Jos kiinnitys seiniin ja kattoihin on tarpeen, asiakkaan on varmistettava, että alustat soveltuvat poraamiseen tai kiinnittämiseen, muutoin vastuumme tästä aiheutuvista vahingoista raukeaa kokonaan.


12.7    Asiakkaan on hankittava ja pystytettävä tarvittavat telineet ja tarvittavat muuraustyöt, ellei niiden ole nimenomaisesti ilmoitettu sisältyvän hintaan. Samoin asiakkaan on huolehdittava tarvittavasta valaistuksesta ja sähkönsyötöstä.


12.8    Asiakas on velvollinen - tarvittaessa myös tähän tarkoitukseen valtuutetun kolmannen osapuolen avustuksella - vahvistamaan toimituksen tai palvelun sen jälkeen, kun se on suoritettu sopimuksen mukaisesti, allekirjoittamalla työarkin.

Ellei asiakas ole kuluttaja, hän vahvistaa näin sopimuksen virheettömän täyttämisen.

13) Sovellettava laki / oikeuspaikka

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Itävallan tasavallan lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei ole poistettu sen valtion lainsäädännön pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan kotipaikka on.

Jos asiakas on kohdassa 1.2 tarkoitettu yrittäjä, yksinomainen oikeuspaikka on toimittajan kotipaikka. Sekä elinkeinonharjoittajan kuluttajaa vastaan nostamien kanteiden että kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan nostamien kanteiden osalta toimivaltainen tuomioistuin on kuluttajan asuinpaikka, jos kuluttajan asuinpaikka on EU:n alueella mutta ei Itävallassa. Jos kuluttajalla on kotipaikka tai asuinpaikka Itävallassa, hänet voidaan haastaa oikeuteen vain siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä kotipaikka tai asuinpaikka sijaitsee; tässä tapauksessa asiakas voi haastaa yrittäjän oikeuteen vain toimipaikassaan, jollei laissa ole säädetty muuta oikeuspaikkaa.

0