Leidorf GmbH
Englwirtstraße 4
4950 Altheim

Durum: 22.03.20201) Genel1.1   Bu Genel İş Koşulları (bundan böyle "GŞK" olarak anılacaktır), iş siparişi veren, alıcı veya işveren (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) ile Leidorf GmbH (bundan böyle "Tedarikçi" olarak anılacaktır) arasında mallarımız ve/veya hizmetler, özellikle satın alma sözleşmeleri, iş ve hizmet sözleşmeleri veya diğer görevlendirilmiş hizmetler (devreye alma, montaj vb.) akdedilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, müşterinin kendi hüküm ve koşullarının dahil edilmesine burada itiraz edilmektedir. Tedarikçinin müşteriyle uzun vadeli bir iş ilişkisi varsa, geçerliliğine özel bir atıfta bulunulmasa bile bu GŞK geçerli olacaktır. GŞK, ayrıca sözlü veya yazılı olarak kararlaştırılmamış olsalar bile, takip eden siparişler için de geçerli olacaktır.


1.2   Bu GŞK anlamında tüketici, ağırlıklı olarak ticari veya serbest meslek faaliyetiyle ilişkilendirilemeyen amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Bu GŞK'nın anlamı dahilinde girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya serbest meslek faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.


1.3   Şirketimiz çalışanlarının bu hüküm ve koşullardan farklı vaatlerde bulunması yasaktır. Sözlü anlaşmalar ancak tedarikçi tarafından yazılı olarak teyit edildikleri takdirde geçerli olacaktır.

2) Web mağazasında/mesafeli satışta sözleşmenin imzalanması

 2.1   Tedarikçinin çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları bağlayıcı teklif teşkil etmez, ancak Müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunulmasına hizmet eder.


2.2   Müşteri, online mağazamıza entegre edilmiş online sipariş formu aracılığıyla teklif sunabilir. Seçilen mal ve/veya hizmetleri sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra müşteri, sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar. Ayrıca, müşteri teklifini posta, e-posta, faks veya telefon yoluyla da tedarikçiye iletebilir.


2.3   Tedarikçi, Müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,


-       müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde bir sipariş onayı (faks veya e-posta) göndererek, bu durumda sipariş onayının müşteri tarafından alınması belirleyicidir veya

-       sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, bu durumda malların müşteri tarafından teslim alınması belirleyicidir veya

-       Müşteri siparişi verdikten sonra müşteriden ödeme talep ederek.

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçının mevcut olması halinde, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk ortaya çıktığı anda akdedilecektir. Tedarikçi, yukarıda belirtilen süre içinde Müşterinin teklifini kabul etmezse, bu, Müşterinin artık niyet beyanı ile bağlı olmayacağı bir sonuçla teklifin reddi olarak kabul edilecektir.

2.4   Müşteri çevrimiçi sipariş sürecinde ödeme yöntemi olarak "PayPal "ı seçerse, sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak ödeme hizmeti sağlayıcısına da bir ödeme emri verir. Bu durumda, Madde 2.3'e bakılmaksızın, Tedarikçi, Müşterinin sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak ödeme işlemini başlattığı anda Müşterinin teklifini kabul ettiğini beyan eder. 


2.5   Teklifin kabulü için süre, müşterinin teklifi göndermesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sona ermesiyle sona erer.

2.6   Tedarikçinin çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif yapıldığında, sözleşme metni Tedarikçi tarafından saklanır ve Müşteri siparişini bu GŞK ile birlikte gönderdikten sonra Müşteriye metin biçiminde (örneğin e-posta, faks veya mektup) gönderilir. Buna ek olarak, sözleşme metni Tedarikçinin web sitesinde arşivlenir ve Müşterinin siparişini göndermeden önce Tedarikçinin çevrimiçi mağazasında bir müşteri hesabı oluşturmuş olması koşuluyla, ilgili giriş verilerini sağlayarak şifre korumalı müşteri hesabı aracılığıyla Müşteri tarafından ücretsiz olarak erişilebilir.

2.7   Müşteri, Tedarikçinin çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla siparişin bağlayıcı olarak gönderilmesinden önce, normal kullanıcı işlevlerini kullanarak girişlerini sürekli olarak düzeltebilir. Buna ek olarak, tüm girişler siparişin bağlayıcı olarak teslim edilmesinden önce bir onay penceresinde tekrar görüntülenir ve burada da olağan kullanıcı işlevleri kullanılarak düzeltilebilir.

2.8   Sözleşmenin imzalanması için sadece Almanca dili kullanılabilir.

2.9   Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleşir. Müşteri, tedarikçi tarafından gönderilen e-postaların bu adresten alınabilmesi için sipariş işleme için kendisi tarafından sağlanan e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle SPAM filtrelerini kullanırken müşteri, tedarikçi tarafından veya siparişi işlemek için tedarikçi tarafından görevlendirilen üçüncü taraflarca gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) Mesafeli satış dışında sözleşmenin imzalanması/maliyet tahminleri/sözleşmenin imzalanmasına ilişkin genel bilgiler

3.1   Tedarikçi tarafından yapılan sözlü bildirimler - müşterinin talebi üzerine de - fiyatlar, tarihler ve diğer teknik özellikler bildirilmiş olsa bile onaya tabidir.

3.2   Sözleşme, tedarikçinin müşteriye gönderdiği sipariş onayı ile veya bunun olmaması durumunda müşteriye teslimatın gerçekleştirilmesi ile akdedilir. Her halükarda, müşterinin tedarikçinin teklifini yazılı olarak kabul etmesi veya tedarikçinin yazılı sipariş şablonunu imzalaması halinde, sipariş onayı iletilmeksizin de sözleşme akdedilmiş olur.

3.3   Müşteri tarafından imzalanan sipariş onayı siparişinden farklıysa, müşteri tüketici olmadığı sürece, şüphe durumunda sipariş onayı geçerli olacaktır. Bu durumda, bir tüketici ile sözleşme yapılmayacaktır.


3.4   Maliyet tahminlerimiz yalnızca bir müşteri için özel olarak hazırlanmış ve yazılı olarak sunulmuşsa bağlayıcıdır. Ayrıca, tüm yazılı maliyet tahminlerimiz, özellikle müşteri tarafından talep edilen ayrıntılı planlamayı içeriyorsa, ödemeye tabidir. Bu ücret, sipariş verildiğinde sipariş toplamından düşülür.

kesinti yapılacaktır. Bu maliyet tahminlerine, teslim tarihinden itibaren 30 gün boyunca bağlıyız.


3.5   Fiyat teklifleri ve maliyet tahminleri bilgimiz dahilinde verilmektedir; şirketimizin kontrolü dışındaki siparişe özgü koşullar dikkate alınamaz. Siparişin yürütülmesi sırasında daha fazla çalışma ihtiyacı veya maliyet artışı ortaya çıkarsa, şirketimiz müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Müşterinin bir hafta içinde kesintiye uğrayan işin devamına ilişkin bir karar vermemesi veya maliyet artışlarını kabul etmemesi halinde, şirketimiz verilen kısmi ifayı faturalandırma ve sözleşmeden cayma hakkını saklı tutar. 

3.6   Boyutlarda ve kaplamalarda (renk ve yapı), özellikle de tekrarlanan siparişler söz konusu olduğunda, kullanılan malzemelerin doğası gereği ve alışılagelmiş olduğu sürece, yapılan sözleşmenin türüne bakılmaksızın, önemsiz ve makul sapmalar saklı kalacaktır. Malzemeden kaynaklanan değişiklikler, örneğin boyutlar, renkler, ahşap ve kaplama görünümü, damar ve yapı, vb. özellikle nesnel olarak gerekçelendirilmiş kabul edilecektir.

4) Cayma hakkı

4.1   AB'de ikamet eden tüketiciler aşağıdaki durumlarda sözleşmelerden cayma hakkına sahiptir

1.  Sözleşme, tacirin iş yeri olmayan bir yerde tacir ve tüketicinin eş zamanlı fiziksel mevcudiyeti ile akdedilir,

 

2.  Z. 2'de belirtilen durumlarda tüketicinin teklifte bulunduğu,

 

3.  tacirin iş yerinde veya uzaktan iletişim yoluyla, tacirin veya temsilcisinin ve tüketicinin eş zamanlı fiziksel mevcudiyeti ile tacirin iş yerinden başka bir yerde tüketiciye şahsen ve bireysel olarak hitap edildikten hemen sonra veya

 

4.  Tüccarın tüketiciye mal satışının veya hizmet sunumunun reklamını yapması veya yapılmasına neden olması ve tüketiciyle bu yönde sözleşmeler akdetmesi niyetiyle veya sonucuyla bir tüccar veya temsilcileri tarafından düzenlenen bir geziye ilişkin olarak

 

5.  Sözleşmenin bir tacir ile tüketici arasında, tacir ve tüketicinin eş zamanlı fiziksel mevcudiyeti olmaksızın, mesafeli satışlar için organize edilmiş bir dağıtım veya hizmet sistemi bağlamında, sözleşmenin akdedildiği ana kadar ve bu an da dahil olmak üzere münhasıran uzaktan iletişim araçları kullanılarak akdedilmesi;

 

6.  Tüketici, sözleşmeye ilişkin beyanını, tacirin ticari amaçları için sürekli olarak kullandığı tesislerde veya tacirin bu amaçla bir ticaret fuarı veya pazarda kullandığı bir stantta yapmamışsa veya tacir veya onunla işbirliği yapan üçüncü bir taraf, tüketiciyi bir tanıtım gezisi, bir gezi veya benzer bir etkinlik sırasında veya sokakta kendisine şahsen hitap ederek tacirin ticari amaçları için kullandığı tesislere getirmişse ve sözleşme Z. 1. - 5. kapsamına girmiyorsa.

Tüketici Z.6'ya göre cayma hakkına sahip değildir, 

a.  Bu sözleşmenin imzalanması amacıyla girişimci veya temsilcisi ile iş ilişkisini kendisi başlatmışsa,

b.  Sözleşmenin akdedilmesinden önce taraflar veya temsilcileri arasında görüşmeler yapılmamışsa veya

c.  her iki tarafın da edimini derhal yerine getirmesi gereken sözleşmelerde, bu sözleşmeler genellikle tüccarlar tarafından iş yerlerinden uzakta akdediliyorsa ve üzerinde anlaşılan bedel 25 Avro'yu aşmıyorsa veya işin niteliği sürekli iş yerlerinde sürdürülmeyecek şekildeyse ve bedel 50 Avro'yu aşmıyorsa

d.  Tüccarın fiziksel yokluğunda tüketici tarafından yapılan sözleşmeye dayalı beyanlarda, tüketici tüccar tarafından bu yönde teşvik edilmediği sürece.

Tüketici, Z. 1. - 5. maddeleri uyarınca mesafeli veya mesafesiz sözleşmelerden cayma hakkına sahip değildir.

a.  Tüccarın - tüketicinin açık talebine ve tüketicinin sözleşmenin tamamen ifa edilmesi halinde cayma hakkının kaybedileceğini bildiğine dair teyidine dayanarak - cayma süresinin sona ermesinden önce hizmeti ifa etmeye başlaması ve hizmetin daha sonra tamamen ifa edilmesi halinde,

b.  Müşteri spesifikasyonlarına göre üretilen veya açıkça kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanan ürünler.

Tüketicinin ayrıca, işyeri dışında akdedilen (1-4. satırlar) ve tüketici tarafından ödenecek ücretin 50 avro tutarını aşmadığı sözleşmelerden cayma hakkı yoktur.

4.2 Diğer istisnalar ve cayma hakkına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler cayma talimatlarımızda bulunabilir.

5) Fiyatlar ve ödeme koşulları

5.1   Ürün açıklamamızda aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal katma değer vergisini içeren toplam fiyatlardır. Ek teslimat ve nakliye masrafları ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilecektir.


5.2 Müşteri, eski malzemenin profesyonel ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesini sağlayacaktır. Bunun için ayrıca görevlendirilmemiz halinde, ücretlendirme konusunda bir anlaşma olmaması durumunda, müşteri bu amaç için kararlaştırılan ölçüde ek ödeme yapacaktır.

5.3 Sözleşmenin imzalanmasından bu yana (a) yasa, yönetmelik, toplu sözleşme, şirket sözleşmeleri uyarınca ücret maliyetleri veya (b) Ortak Komisyonların tavsiyeleri nedeniyle malzeme maliyetleri veya hammaddeler için ulusal veya dünya piyasa fiyatlarındaki değişiklikler, ilgili döviz kurlarındaki değişiklikler vb. gibi hizmetlerin sağlanması için gerekli diğer maliyet faktörleri ile ilgili olarak en az 5.0% tutarında değişiklikler meydana gelmişse, kendi isteğimizle ve müşterinin talebi üzerine sözleşmeyle kararlaştırılan ücretleri ayarlama hakkına sahibiz. Düzeltme, temerrüde düşmemiş olmamız koşuluyla, sözleşmenin imzalandığı tarihteki fiili üretim maliyetlerinin fiili ifa sırasındakilere kıyasla değiştiği ölçüde yapılacaktır.

5.4   Prensip olarak, tüm mallar montaj yapılmadan sipariş edilmiş sayılacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, sipariş edilen montaj, kanıt karşılığında çalışılan saat sayısı temelinde faturalandırılacaktır. Talep edilen fazla mesai, fazla mesai, gece saatleri ve diğer ek operasyonel maliyetler toplu sözleşmeye veya yasal ek ücrete göre ayrıca ödenecektir. Bir kurulumla bağlantılı diğer olası maliyetler için bkz. madde 12 İşbirliği yapma yükümlülüğü.


5.5   Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan teslimatlarda, münferit durumlarda bizim sorumlu olmadığımız ve müşteri tarafından karşılanması gereken ek masraflar ortaya çıkabilir. Bunlar arasında, örneğin, kredi kuruluşları tarafından yapılan para transferi masrafları (örneğin transfer ücretleri, döviz kuru ücretleri) veya ithalat vergileri veya vergileri (örneğin gümrük vergileri) yer almaktadır. Teslimatın Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye yapılmaması ancak müşterinin ödemeyi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden yapması durumunda da para transferiyle ilgili olarak bu tür maliyetler ortaya çıkabilir.

5.6   Uzaktan verilen siparişler için müşteriye, çevrimiçi mağazamızda belirtilen çeşitli ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

5.7   Online mağaza üzerinden yapılan alışverişler için peşin ödeme kararlaştırılmışsa, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılmalıdır.


5.8   "PayPal" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme şu adresten görüntülenebilecek PayPal kullanım koşullarına tabi olarak ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg aracılığıyla gerçekleştirilecektir https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5.9   Hesapta ödeme yönteminin seçilmesi halinde, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve fatura edildikten sonra muaccel hale gelecektir. Bu durumda, aksi kararlaştırılmadıkça, satın alma fiyatı faturanın alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Tedarikçi, yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar hesaptan satın alma ödeme yöntemini sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda Tedarikçi, Müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir. 

5.10   Online mağaza üzerinden yapılmayan sözleşmelerde, aksi kararlaştırılmadıkça, sipariş tutarının 30 %'si sipariş onayının alınmasından sonra ödenecektir; taahhüt edilen herhangi bir teslimat süresi ödeme tarihine kadar başlamayacaktır. Sipariş tutarının 30 %'si teslimatta ödenecektir. Müşteri bu yükümlülüğe uymazsa, tedarikçi teslimatı durdurma hakkına sahip olacaktır. Geri kalanı tamamlandığında ve faturalandırıldığında ödenecektir. Faturaların 14 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

5.11   Temerrüt durumunda, müşteri, takip edilen taleple makul bir orantı içinde olduğu sürece, uygun yasal işlem için gerekli hatırlatma ve tahsilat masraflarını geri ödemeyi ve yıllık 9 % tutarında temerrüt faizi ödemeyi taahhüt eder. Girişimciler için yasal temerrüt faizi bundan etkilenmeyecektir.

5.12    Müşteri ödemelerini yerine getirmezse, ödemelerini askıya alırsa veya mal varlığına karşı iflas veya konkordato işlemleri başlatılırsa, kalan borcun tamamı muaccel hale gelecektir.

Tüketici işlemleri söz konusu olduğunda, bu yalnızca tedarikçinin hizmetlerini zaten yerine getirmiş olması, müşterinin gecikmiş hizmetlerinden en az birinin vadesinin en az altı hafta olması ve tedarikçinin müşteriye son teslim tarihini kaybetme tehdidi altında başarısız bir hatırlatma göndermesi ve en az iki haftalık bir ek süre belirlemesi durumunda geçerli olacaktır.

6) Onarımlar

6.1 Tedarikçi, Müşterinin herhangi bir fiyatla restorasyon konusunda açıkça ısrar etmemesi halinde, Müşterinin dikkatini onarımın ekonomik olmayan niteliğine çekecektir. Eğer onarım sırasında ortaya çıkarsa ve bu durum Tedarikçi tarafından sözleşmenin imzalanması sırasındaki uzmanlığına dayanarak ürünün restorasyon için uygun olmadığı anlaşılamazsa, Tedarikçi gecikmeksizin Müşteriyi bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumda, müşteri o noktaya kadar yapılan masrafları veya müşteri ısrar ederse ve bu hala teknik olarak mümkünse, sökülen parçaların montaj masraflarını ödeyecektir.


7) Teslimat ve nakliye koşulları

7.1   Malların teslimatı, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine gönderilerek yapılacaktır. İşlem gerçekleştirilirken, tedarikçinin sipariş işlemlerinde belirtilen teslimat adresi belirleyici olacaktır. Bundan farklı olarak, PayPal ödeme yöntemi seçilirse, ödeme sırasında müşteri tarafından PayPal'a yatırılan teslimat adresi belirleyici olacaktır.

7.2   Nakliye şirketi, müşteriye teslimatın mümkün olmaması nedeniyle sevk edilen malları tedarikçiye iade ederse, başarısız sevkiyatın masraflarını müşteri üstlenecektir. Bu durum, müşterinin cayma hakkını etkin bir şekilde kullanması, teslimatın mümkün olmamasına yol açan durumdan sorumlu olmaması veya tedarikçinin kendisine hizmetle ilgili makul bir ön bildirimde bulunmamış olması halinde, sunulan hizmeti kabul etmesinin geçici olarak engellenmesi halinde geçerli değildir.

7.3   Müşteri bir girişimci olarak hareket ediyorsa, satılan malların kazara kaybolma ve kazara bozulma riski, tedarikçinin ürünü nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere başka bir şekilde görevlendirilen kişi veya kuruma teslim ettiği anda müşteriye geçer. Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, satılan malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski prensip olarak yalnızca mallar müşteriye teslim edildiğinde müşteriye veya malları teslim almaya yetkili bir kişiye geçecektir. Bundan farklı olarak, satılan malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, tüketiciler söz konusu olduğunda, müşterinin sevkiyatı gerçekleştirmek üzere sevkiyat acentesini, taşıyıcıyı veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere başka bir şekilde görevlendirilen kişi veya kurumu görevlendirmesi ve tedarikçinin bu kişi veya kurumu daha önce müşteriye bildirmemiş olması halinde, tedarikçinin ürünü sevkiyat acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere başka bir şekilde görevlendirilen kişi veya kuruma teslim ettiği anda müşteriye de geçecektir.

7.4   Kendi kendine tahsilat durumunda, tedarikçi öncelikle müşteriyi sipariş ettiği malların tahsilata hazır olduğu konusunda e-posta ile bilgilendirecektir. Bu e-postanın alınmasından sonra müşteri, tedarikçiyle anlaşarak malları tedarikçinin kayıtlı ofisinden teslim alabilir. Bu durumda herhangi bir nakliye ücreti alınmayacaktır.

8) Unvanın saklı tutulması

8.1   Tüketicilerle ilgili olarak, tedarikçi, borçlu olunan satın alma fiyatı tam olarak ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutar.


 

8.2   Girişimcilerle ilgili olarak, tedarikçi, devam eden bir iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler tamamen çözülene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutacaktır. 

8.3   Müşteri bir girişimci olarak hareket ediyorsa, rezerve edilen malları olağan iş akışı içinde yeniden satma hakkına sahiptir. Müşteri, üçüncü şahıslara karşı bundan kaynaklanan tüm taleplerini, ilgili fatura değeri (KDV dahil) tutarında tedarikçiye peşin olarak devredecektir. Bu temlik, rezerve edilen malların işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın geçerli olacaktır. Müşteri, temlikten sonra bile alacakları tahsil etme yetkisine sahip olmaya devam eder. Tedarikçinin alacakları bizzat tahsil etme yetkisi bundan etkilenmez. Ancak, müşteri tedarikçiye karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödeme temerrüdüne düşmediği ve iflas davası açılması için başvuruda bulunulmadığı sürece tedarikçi alacakları tahsil etmeyecektir.

9) Garanti

Kusur durumunda, yasal garanti hükümleri geçerli olacaktır. Aşağıdakiler buna aykırı olarak uygulanacaktır:

9.1   Girişimciler için

a.  önemsiz bir kusur garanti talepleri için gerekçe teşkil etmez;

b.  tedarikçi çözüm türünü seçme hakkına sahiptir;

c.  kusur sorumluluğu kapsaminda yeni̇ bi̇r tesli̇mat yapilmasi hali̇nde zaman aşimi süresi̇ yeni̇den başlamayacaktir.

9.2   Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, teslim edilen mallarda bariz bir nakliye hasarı olduğunu teslimatçıya bildirmesi ve tedarikçiyi bu konuda bilgilendirmesi istenir. Müşteri buna uymazsa, bunun yasal veya sözleşmeye dayalı garanti talepleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 

9.3   Müşteriye, özellikle bağlantı parçaları ve ortak bileşenlerin kontrol edilmesi ve muhtemelen yağlanması veya greslenmesi, sızdırmazlık bağlantılarının düzenli olarak kontrol edilmesi, dış boyanın (örneğin pencereler) her durumda vernik veya sır türüne ve havanın etkisine göre yeniden işlenmesi gibi bakım çalışmalarının yapılması gerekebileceği tavsiye edilir. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça bu iş sipariş kapsamına dahil değildir. Bakım çalışmalarının yapılmaması, yükleniciye karşı herhangi bir kusur iddiasına yol açmadan bileşenlerin hizmet ömrünü ve işlevselliğini bozabilir. 

9.4   Modern pencerelerin ve dış kapıların profesyonel montajı binanın enerji kalitesini artırır ve bina kabuğunu daha sıkı hale getirir. İç mekan hava kalitesini korumak ve küf oluşumunu önlemek için, Avusturya standardına göre binanın havalandırılması için ek gereklilikler karşılanmalıdır. Bu bağlamda gerekli olabilecek bir havalandırma konsepti, şirketimize verilen sözleşmenin bir parçası olmayan bir planlama görevidir. Bu görev her durumda müşteri/müşteri tarafından düzenlenmelidir. Isıtma süresi boyunca yeterli nem sağlanmalıdır, aksi takdirde aşırı derz oluşumu ve hasar riski vardır. Müşteri tarafından bakım veya onarım yapılmaması, garanti taleplerinin kaybedilmesine neden olacaktır.


10) Sorumluluk

Tedarikçi, haksız fiil iddiaları da dahil olmak üzere tüm sözleşmeye dayalı, yarı sözleşmeye dayalı ve yasal talepler için Müşteriye karşı aşağıdaki şekilde tazminat ve masrafların geri ödenmesinden sorumlu olacaktır:

10.1.  Tedarikçi, herhangi bir yasal nedenle sınırlama olmaksızın sorumludur

-       kasıt veya ağır ihmal durumunda,

-       kasıtlı veya ihmal sonucu cana, uzuvlara veya sağlığa zarar gelmesi durumunda.

10.2.  Tedarikçinin sözleşmeden doğan önemli bir yükümlülüğü ihmal yoluyla ihlal etmesi halinde, yukarıdaki madde uyarınca sorumluluk sınırsız olmadığı sürece, sorumluluk sözleşme için tipik olan öngörülebilir zararla sınırlı olacaktır.

10.3.  Diğer tüm açılardan, tedarikçinin sorumluluğu hariç tutulmuştur.

10.4.  Planlar müşteri tarafından sağlanırsa veya ölçüler verilirse, bunların yanlışlığı açık olmadıkça veya doğal ölçüler üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, müşteri bunların doğruluğundan sorumlu olacaktır. Bir planın, bir ölçünün veya müşterinin bir talimatının yanlış olduğu ortaya çıkarsa, tedarikçi bunu derhal müşteriye bildirecek ve müşteriden makul bir süre içinde uygun talimatları vermesini talep edecektir. O zamana kadar ortaya çıkan masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır. Talimat makul bir süre içinde alınmazsa, müşteri temerrüdün sonuçlarından sorumlu olacaktır.

11) Üçüncü taraf haklarının ihlali durumunda tazminat


11.1 Sözleşmenin içeriğine göre Tedarikçi, malların teslimatına ek olarak malları Müşterinin belirli özelliklerine göre işlemekle de yükümlü ise, Müşteri, işleme amacıyla Müşteri tarafından Tedarikçiye sağlanan içeriğin üçüncü tarafların haklarını (örneğin telif hakları veya ticari marka hakları) ihlal etmemesini sağlayacaktır. Müşteri, üçüncü tarafların, müşterinin içeriğinin tedarikçi tarafından sözleşmeye dayalı olarak kullanılması nedeniyle haklarının ihlal edilmesiyle bağlantılı olarak tedarikçiye karşı ileri sürebilecekleri taleplere karşı tedarikçiyi tazmin edecektir. Bu bağlamda müşteri, tüm mahkeme masrafları ve yasal miktardaki avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere gerekli yasal savunmanın makul masraflarını da üstlenecektir. Müşteri ihlalden sorumlu değilse bu durum geçerli olmayacaktır. Üçüncü bir tarafın hak talebinde bulunması durumunda müşteri, hak talebinin incelenmesi ve savunma için gerekli tüm bilgileri tedarikçiye derhal, doğru ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür.


12) İşbirliği yapma yükümlülüğü12.1    Üçüncü taraflardan gerekli izinlerin alınması, resmi makamlara bildirimde bulunulması ve onayların zamanında ve masrafları kendisine ait olmak üzere alınması müşterinin (asıl) sorumluluğundadır. Ayrıca, müşteri teslim edilecek malların veya gerçekleştirilecek hizmetin ilgili geçerli yasal hükümlere uygun olup olmadığını kontrol edecektir.

12.2    Müşterinin ilgili kontrolleri yapmaması veya gerekli izinleri almaması halinde, tedarikçi ortaya çıkan hasarlardan veya ifadaki gecikmelerden sorumlu olmayacak ve ayrıca müşterinin sorumlu olduğu gecikmeden kaynaklanan her türlü ek masraf ve maliyeti müşteriden talep etme hakkına sahip olacaktır. Müşterinin bir tüketici olması halinde, ABGB § 1168a hükmünün uygulanabilirliği bundan etkilenmez.

12.3    Sipariş üzerine montaj durumunda, müşteri ilgili montaj alanının erişilebilir, tüm engellerden arındırılmış ve kararlaştırılan teslimat veya montaj gününde satılan ürünün montajı için hazır olmasını sağlamalıdır, aksi takdirde tedarikçi müşteriden her türlü ek masraf ve maliyeti talep etme hakkına sahiptir.

12.4    Mallar teslim edilirken, aracın doğrudan binaya gidebileceği ve boşaltma yapabileceği varsayılır. Daha fazla taşıma rotası veya araçtan binaya zor erişim nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler ayrıca ücretlendirilecektir. İkinci katın ötesindeki taşımalar için, mekanik taşıma araçları müşteri tarafından sağlanmalıdır. Merdivenler geçilebilir olmalıdır. İşin tedarikçi veya onun tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yürütülmesi, müşterinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle engellenirse, ilgili maliyetler (örneğin çalışma süresi ve seyahat masrafları) faturalandırılacaktır.


12.5    Gerekli olabilecek ilave duvarcılık, marangozluk, demircilik, elektrikçilik ve boya işleri her zaman müşteri tarafından kendi sorumluluğunda ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapılmalıdır. Marangoz, mesleğinin kapsamını aşan işler yapma hakkına sahip değildir. Bu tür ek işler, tedarikçinin montaja hemen başlayabileceği şekilde kararlaştırılan teslimat veya ifa tarihine kadar tamamlanmazsa, tedarikçi, ortaya çıkan ek masrafları ve maliyetleri müşteriden talep etme hakkına sahip olacaktır.


12.6    Duvarlara ve tavanlara sabitleme gerekliyse, müşteri alt tabakaların delme veya sabitleme için uygun olduğundan emin olmalıdır, aksi takdirde ortaya çıkan herhangi bir hasar için sorumluluğumuz tamamen ortadan kalkacaktır.


12.7    Fiyata dahil olduğu açıkça belirtilmediği sürece, gerekli iskele ve duvar işleri, kapı ve pencere çerçevelerinin taşınması vb. müşteri tarafından sağlanacak ve kurulacaktır. Aynı şekilde, gerekli aydınlatma ve güç kaynağı da müşteri tarafından sağlanacaktır.


12.8    Müşteri - gerekirse bu amaçla yetkilendirilmiş üçüncü bir tarafın yardımıyla - teslimat veya hizmet sözleşmeye uygun olarak sağlandıktan sonra bir çalışma sayfası imzalayarak onaylamakla yükümlüdür.

Müşteri tüketici olmadığı sürece, böylece sözleşmenin kusursuz bir şekilde yerine getirildiğini teyit etmiş olur.

13) Uygulanacak hukuk / yargı yeri

Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkilerde, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hariç olmak üzere, Avusturya Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi yalnızca sağlanan korumanın tüketicinin ikamet ettiği devletin hukukunun emredici hükümleri tarafından geri çekilmediği sürece geçerli olacaktır.

Müşterinin bölüm 1.2 anlamında bir girişimci olması halinde, münhasır yargı yeri tedarikçinin kayıtlı ofisinin bulunduğu yer olacaktır. Hem girişimcinin tüketiciye karşı açtığı davalar hem de tüketicinin girişimciye karşı açtığı davalar için yargı yeri, tüketicinin ikametgahının Avusturya'da değil de AB'de olması durumunda, tüketicinin ikametgahının bulunduğu yer olacaktır. Tüketicinin Avusturya'da ikametgahı veya mutat meskeni varsa, sadece ikametgahının veya mutat meskeninin bulunduğu bölgedeki mahkemede dava açılabilir; bu durumda, kanunla başka bir yargı yeri belirtilmedikçe, girişimci sadece müşteri tarafından iş yerinde dava edilebilir.

0